Blog

อาหารแปรรูป ภัยร้ายที่มาพร้อมโรคภัย

ปัจจุบันนั้นเรามีทางเลือกในการรับประทานอาหารมากขึ้น โดยที่เราสามารถเห็นได้จากของกินที่หลากหลายที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาด แต่อย่างไรก็ตาม อาหารแปรรูปหลายอย่างก็มีกระบวนการการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานมากนัก และก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเราตามมา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการชี้วัดปัญหาสุขภาพจากอาหารแปรรูปจากโรคต่าง ๆ ดังนี้

  • โรคอ้วน
  • โรคหลอดเลือดตีบ
  • โรคหัวใจ
  • โรคไขมันพอกตับ
  • โรคความดันโลหินสูง
  • อัตราการเกิดหัวใจวาย

อาการของโรคทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีที่มาจากแหล่งเดียวกันคือ ความอ้วน นั่นเอง

ความอ้วนนั้นเป็นสาเหตุของโรคที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะไขมันจะไม่ได้สะสมแค่เพียงบริเวณใต้ชั้นผิวหนัง แต่ยังรวมไปถึงบริเวณเส้นเลือดซึ่งไปขัดขวางทางเดินโลหิต ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตามมา และเมื่อเลือดเดินทางไม่สะดวก หัวใจที่เป็นอวัยวะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดในร่างกายก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้พอเพียงกับที่ปริมาณร่างกายต้องการ ทำให้ความดันสูงขึ้น และทำให้เป็นโรคหัวใจในระยะถัดมา

แพทย์ได้ดำเนินการทดลองแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่มแรกรับประทานอาหารแปรรูป และอีกกลุ่มหนึ่งรับประทานเฉพาะอาหารคลีนเท่านั้น ในเวลา 2 สัปดาห์ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มแรกนั้นมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะโรคอ้วนที่เริ่มก่อตัวขึ้นในกลุ่มทดลองแรกนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้แพทย์จึงได้แนะนำให้เราพยายามรับประทานอาหารที่ปรุงแต่งน้อยที่สุด เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ได้รับโภชนาการอย่างครบถ้วนและเหมาะสม อาหารแปรรูปนั้นสามารถรับประทานได้แต่ควรรับประทานให้พอเหมาะจะดีที่สุดค่ะ

Related posts

Leave a Comment